Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w okresie od września do grudnia 2019 roku


Opis programu wraz z uzasadnieniem

mgr Małgorzata Sznajder
Program łączy w sobie praktyczne wykorzystanie potencjału uczniów z nowoczesnymi metodami uczenia się oraz wspomaganie w uczeniu się. Ponadto:
- przekazanie uczniom praktycznej wiedzy z zakresu kinezjologii edukacyjnej;
- usunięcie blokad;
- ożywienie i aktywizację naturalnych mechanizmów w pracy mózgu;
- wykształcenie motywacji osiągania celów i pozytywnego pojmowania siebie;
- odkrywanie czynników zaburzających rozwój jednostki i pomoc w uruchamianiu mechanizmu   samorealizacji;
- wzmacnianie uczniów w dążeniu do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności;
- usprawnianie zdolności koncentracji, umiejętności jasnego wyrażania myśli.

mgr Maria Chojak
Zajęcia z wyrównywania szans z języka rosyjskiego są prowadzone dla uczniów kl. III LA, którzy zdecydowali się zdawać maturę z drugiego języka (niewiodącego). Celem zajęć jest podniesienie kompetencji językowych przed maturą. Zajęcia te dają możliwość nadrobienia zaległości programowych oraz  pozwalają na utrwalenie materiału.

mgr Beata Dąbrowska
Zajęcie wyrównawcze z języka polskiego prowadzone będą dla uczniów klasy 2 LB i 2 LD, zainteresowanych nadrobieniem zaległości programowych, które wynikły w związku z „wypadaniem” zeszłorocznych zajęć w dni świąteczne, wolne od zajęć dydaktycznych i podniesieniem swoich kompetencji humanistycznych.

mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Program obejmuje klasy pierwsze liceum po gimnazjum, która osiągnęła słabe wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematycznej. Uczniowie mają duże problemy z podstawowymi działaniami na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach i pierwiastkach, nie znają strategii rozwiązywania zadań zamkniętych. Mają również duże problemy z rozwiązywaniem zadań dowodowych
i wymagających ustalenia strategii rozwiązywania zadań.

mgr Anna Oniszczuk
Program będzie obejmował cykl pozalekcyjnych zajęć umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy w zakresie nauki języka niemieckiego. Z diagnoz wewnętrznych prowadzonych w szkole wynika, że uczniowie mają problem z czytaniem ze zrozumieniem, stosowaniem struktur gramatycznych,  oraz spontanicznym reagowaniem na sytuacje językowe. Grupa docelowa projektu to uczniowie klasy trzeciej liceum.

mgr Karolina Pomazana
Realizacja dodatkowych godzin lekcji chemii w klasie 1 PD realizującej ten przedmiot  w zakresie rozszerzonym. W czasie zajęć z tego przedmiotu możliwe będzie  wyrównanie  braków w opanowaniu materiału oraz  uczniowie będą rozwiązywać dodatkowe zadania w celu utrwalenia zdobytych wiadomości.

mgr Sławomir Tyliszczak
Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych którzy mają trudności z przyswojeniem  zagadnień zwłaszcza z zakresu geografii na poziomie rozszerzonym  po szkole podstawowej. Z uwagi na liczną grupę klasową (35 osób) nauczyciel nie jest w stanie poświęcić wystarczająco  dużo czasu  na pracę indywidualna z uczniem. Szybkie tempo pracy na lekcji powoduje powstawanie zaległości u niektórych uczniów. Ponadto praca w grupach prowadzona na lekcjach wymaga częstej kontroli, a tymczasem na lekcji nie zawsze jest to możliwe. Uczniowie pracują również wykorzystując systemy informacyjne, a praca ta wymaga poświęcenia dużej ilości czasu poszczególnym osobom. Pojawiają się pierwsze problemy z opanowaniem zrealizowanej część materiału stąd potrzeba pracy dodatkowej z uczniem.

Cele programu

mgr Małgorzata Sznajder
Redukcja stresu, podniesienie poczucia wartości własnej, usprawnienie zdolności koncentracji, wspomaganie uczenia się, usunięcie blokad, pomoc w uruchomieniu mechanizmu samorealizacji, lepszą organizację wewnętrzną i zewnętrzną.

mgr Maria Chojak
Doskonalenie pisania form maturalnych tj. rozprawka, artykuł, list. Umiejętność zapisania właściwej tezy w rozprawce  w języku obcym. Doskonalenie umiejętności odmiany przymiotników twardo i miękko - tematowych. Bogacenie czynnego słownictwa i umiejętność zastosowania go w pisemnych  i ustnych formach wypowiedzi. Doskonalenie odmiany czasowników zwrotnych, nieregularnych, I i II koniugacji.

mgr Beata Dąbrowska
Celem spotkań będzie:
omówienie zagadnień związanych z sentymentalizmem (określanie tematyki utworu; rozpoznawanie sposobu kreowania świata przedstawionego i bohatera; wykorzystywanie elementów znaczących dla odczytania sensu utworu, np. słów kluczy; porównywanie funkcji tych samych motywów w różnych tekstach kultury),
doskonalenie umiejętności pisania streszczenia (przypomnienie zasad tworzenia tej formy wypowiedzi, ćwiczenia redakcyjne, analiza poprawnie i błędnie napisanych prac), omówienie zasad obowiązujących na ustnej maturze, przedstawienie przykładów poprawnie skonstruowanych wypowiedzi egzaminacyjnych.

mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Celem programu jest utrwalenie wiadomości i umiejętności z matematyki z zakresu gimnazjum. Lepsze przygotowanie uczniów do zajęć w szkole średniej. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań wymagających od ucznia zaplanowania strategii jego rozwiązania, poprawnego zapisu rozwiązania. Część zajęć zostanie przeznaczona  na ćwiczenie umiejętności działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych, potęgach i pierwiastkach.

mgr Anna Oniszczuk
Wyrównanie poziomu nauczania, pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości językowych. Przygotowanie do egzaminu ustnego oraz pisemnego. Prowadzenie zajęć konwersacyjnych przygotowujących do rozmowy podczas egzaminu ustnego.

mgr Karolina Pomazana
Celem programu jest nadrobienie braków wiedzy uczniów, powtórzenie wiadomości i materiału już zrealizowanego, ćwiczenie rozwiązywania zadań z chemii w zakresie rozszerzonym.

mgr Sławomir Tyliszczak
Podnoszenie efektywności nauczania w klasach liceum (po szkole podstawowej). Wzbudzanie zainteresowania nauczanymi treściami z zakresu geografii (poziom rozszerzony). Uczenie umiejętności analizowania wykresów i diagramów. Ćwiczenie pracy z tekstem źródłowym. Uczenie logicznego myślenia, sprawnego kojarzenia faktów geograficznych i związków przyczynowo skutkowych. Uzyskanie wyższych ocen z przedmiotu geografia

Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

mgr Małgorzata Sznajder
Zajęcia będą odbywały się w formie warsztatowej, trzy razy w tygodniu po 45 minut. Skierowane są do  młodzieży ponadgimnazjalnej.

mgr Maria Chojak
Zajęcia w formie warsztatów  raz w tygodniu – piątek sala 302.

mgr Beata Dąbrowska
Zajęcia w formie warsztatów  raz w tygodniu.

mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Zajęcia będą miały formę ćwiczeniową. Rozwiązywane będą na nich zadania zarówno otwarte jak
i zamknięte.

mgr Anna Oniszczuk
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Do realizacji  tego programu niezbędne jest korzystanie z: różnych podręczników, repetytoriów,
autentycznych tekstów, słowników, sprzętu multimedialnego. Uczniowie będą  pracować metodami aktywnymi, praca w grupach będzie uzupełniana pracą w parach. Część zajęć będzie miała charakter gier symulacyjnych, w których uczestnicy muszą wykazać się nie tylko znajomością słownictwa, ale również struktur gramatycznych.

mgr Karolina Pomazana
Zajęcia dodatkowe z przedmiotu chemia dla uczniów klasy 1 PD.

mgr Sławomir Tyliszczak
Zajęcia odbywają się systematycznie – 1 godz. tygodniowo. Lekcje będą odbywać się w gabinecie lekcyjnym, pracowni informatycznej (wykorzystanie GIS) oraz zajęcia w terenie .

Przewidywane rezultaty

mgr Małgorzata Sznajder
Podniesienie kompetencji ucznia, wzmocnienie w dążeniu do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności. Bardziej odważne podejmowanie wyzwań.

mgr Maria Chojak
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu analizy i interpretacji każdego tekstu na poziomie wymagań koniecznych do egzaminu dojrzałości. Uświadomienie uczniom konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy i zdobywania wiedzy. Podniesienie poziomu motywacji do nauki i wiedzy. Planowane 2 osoby z kl. III LA.

mgr Beata Dąbrowska
Zakłada się, że uczniowie uzupełnią braki oraz zdobędą nowe kompetencje humanistyczne.

mgr Małgorzata Kociemba - Trąbka
Celem zajęć jest utrwalenie i powtórzenie materiału z matematyki z poziomu gimnazjum oraz bieżącego, realizowanego na zajęciach, a co za tym idzie lepsze przygotowanie uczniów do kartkówek, sprawdzianów i uzyskanie przez nich wyższych wyników.

mgr Anna Oniszczuk
Uzupełnienie braków w wiedzy merytorycznej z języka niemieckiego, zredukowanie stresu podczas egzaminu ustnego co powinno przełożyć się na otrzymanie przez uczniów zadowalających wyników na egzaminie maturalnym.

mgr Karolina Pomazana
Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów, nadrobienie zaległości, powtórzenie wiadomości.

mgr Sławomir Tyliszczak
Udoskonalenie umiejętności szukania i gromadzenia informacji.
Posługiwanie się i wykorzystanie metod multimedialnych.
Dostrzeganie tendencji rozwojowych regionu.
Dostrzeganie swoich możliwości i talentów.
Odczytywanie swojego miejsca i roli w życiu wspólnoty.
Otwarcie się na inne społeczności.

Podpis dyrektora szkoły:
Mariusz Szpakowicz