Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w okresie od lutego do czerwca 2020 roku


1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

mgr Lidia Wierzchowiecka
Przygotowanie uczniów klas III Ekologicznego Liceum Ogólnokształcącego do matury w zakresie rozszerzonym z języka polskiego  w roku szkolnym 2019/2020. Program opiera się na pogłębianiu znajomości dzieł literatury i sztuki oraz doskonaleniu umiejętności z zakresu form wypowiedzi pisemnych. Uczniowie powinni posiadać wszechstronną wiedzę obejmującą literaturę polską  i powszechną. Szczególny nacisk należy położyć na  znajomość literatury polskiej, poszerzonej o konteksty literacki, filozoficzny i historyczny.

mgr Joanna Nakoneczna - Kupnicka
Zajęcia uzupełniające-wyrównawcze, przygotowujące do egzaminu dojrzałości  dla klasy 3LA i 3LD. Uzupełnianie wiedzy ogólnej z zakresu analizy i interpretacji tekstu literackiego, doskonalenie umiejętności pracy z tekstami literackimi, publicystycznymi, popularnonaukowymi. Doskonalenie umiejętności posługiwania się terminologią teoretyczno-literacką niezbędną do nazywania podstawowych pojęć z zakresu literatury i nauki o języku. Uzupełnianie wiedzy określonej jako niezbędna do zrealizowania podstawy  programowej w klasie trzeciej, jak i warunkującej jak najlepsze zdanie egzaminu dojrzałości.

mgr Anna Oniszczuk
Program będzie obejmował cykl nieodpłatnych, pozalekcyjnych zajęć umożliwiających wyrównywanie braków i uzupełnienie wiedzy w zakresie nauki języka niemieckiego. Z diagnoz wewnętrznych prowadzonych w szkole wynika, że uczniowie mają problem z czytaniem ze zrozumieniem, stosowaniem struktur gramatycznych,  oraz spontanicznym reagowaniem na sytuacje językowe. Grupa docelowa projektu to uczniowie klasy trzeciej liceum.

mgr Beata Dąbrowska
Zajęcie wyrównawcze z języka polskiego prowadzone będą dla uczniów klasy 3 LC, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji humanistycznych przed maturą 2020. Będą szansą na ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji tekstów kultury, usystematyzowania wiedzy już zdobytej oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnej.

mgr Anetta Rzemieniecka
Program obejmuje klasy trzecie, które przygotowują się do egzaminu maturalnego z matematyki. Obejmować będzie materiał z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej ujęty w  podstawie programowej
z matematyki ,w zakresie rozszerzonym.

2. Cele programu

mgr Lidia Wierzchowiecka
Poszerzenie znajomości z zakresu literatury polskiej i światowej oraz pogłębianie umiejętności wypowiedzi pisemnych. Wymagania są ściśle określone przez procedury maturalne.

mgr Joanna Nakoneczna – Kupnicka
Zrealizowanie na poziomie wymagań koniecznych elementów wymienionych w podstawie programowej nauczania języka polskiego w poziomie ponadgimnazjalnym. Lepsze przygotowanie uczniów  do egzaminu dojrzałości. Wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą zdobyć satysfakcjonujące wyniki z egzaminu maturalnego.

mgr Anna Oniszczuk
Cele programu:
- wyrównanie poziomu nauczania, pomoc uczniom w nadrobieniu zaległości językowych,
- przygotowanie do egzaminu ustnego oraz pisemnego,
- prowadzenie zajęć konwersacyjnych przygotowujących do rozmowy podczas egzaminu ustnego,
- poszerzenie znajomości języka niemieckiego zapewniającą sprawną komunikację językową.

mgr Beata Dąbrowska
Celem spotkań będzie doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki oraz utrwalenie wiedzy teoretycznej z zakresu różnych epok. W szczególności: w odbiorze tekstów kultury:
- odczytywanie sensu całego tekstu,
- odbieranie informacji jawnych i ukrytych,
- wskazywanie charakterystycznych cech stylu danego tekstu,
- rozpoznawanie zastosowanych środków językowych i określanie ich funkcji w tekście,
- rozpoznawanie stylizacji, rozróżnianie jej rodzajów i określanie funkcji w analizie i interpretacji tekstów kultury:
- określanie tematyki utworu,
- rozpoznawanie sposobu kreowania świata przedstawionego i bohatera,
- wykorzystywanie elementów znaczących dla odczytania sensu utworu, np. słów kluczy,
- porównywanie funkcji tych samych motywów w różnych tekstach kultury,
- odczytywanie treści symbolicznych i alegorycznych,
- uwzględnianie specyfiki tekstów kultury przynależnych do różnych rodzajów sztuki,
- prezentowanie własnych przeżyć wynikających z kontaktu z dziełem sztuki,
- wykorzystywanie kontekstów,
- dostrzeganie zróżnicowanych postaw,
- dostrzeganie różnic językowych wynikających ze zmian historycznych.
w tworzeniu wypowiedzi:
- stosowanie reguł organizacji dłuższego tekstu mówionego,
- przestrzeganie zasady spójności znaczeniowej i logicznej,
- stawianie tezy lub hipotezy,
- dobieranie argumentów, porządkowanie ich i hierarchizowanie,
- dobieranie przykładów ilustrujących wywód myślowy,
- przeprowadzanie prawidłowego wnioskowania,
- doskonalenia umiejętności publicznego wygłaszania przygotowanej wypowiedzi.
Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.
Celem spotkań będzie także:
- doskonalenie umiejętności pisania streszczenia,
- powtórzenie podstawowych zagadnień z gramatyki (zakres gimnazjum), m.in. słowotwórstwa, rodzajów zdań, rodzajów związków frazeologicznych.

mgr Anetta Rzemieniecka
Celem programu jest utrwalenie wiadomości i umiejętności z matematyki z zakresu liceum na poziomie rozszerzonym oraz lepsze przygotowanie uczniów do matury z matematyki. Główny nacisk zostanie położony na rozwiązywanie zadań wymagających od ucznia zaplanowania strategii jego rozwiązania, poprawnego zapisu rozwiązania. Część zajęć zostanie przeznaczona na zadania związane z dowodzeniem.

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

mgr Lidia Wierzchowiecka
Cykliczne spotkania i konsultacje z uczniami klas III naszego liceum w celu weryfikacji posiadanej wiedzy z zakresu literatury i języka polskiego, dziedzictwa kulturowego oraz historii teatru. Omawianie najnowszych debiutów literackich i premier teatralnych, wystaw malarstwa i rzeźby.

mgr Joanna Nakoneczna - Kupnicka
Zajęcia odbywać się będą w bloku 2-godzinnym, raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczyć będą wszyscy uczniowie z klasy 3LD i 3LA–zgodnie z dołączoną listą uczestników. Uczniowie będą pracować zgodnie z formami obowiązującymi do osiągania wyżej wymienionych celów.

mgr Anna Oniszczuk
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 45 minut. Do realizacji  tego programu niezbędne jest korzystanie z:
- różnych podręczników, repetytoriów,
- autentycznych tekstów,
- słowników,
- sprzętu multimedialnego,
Uczniowie będą  pracować metodami aktywnymi, praca w grupach będzie uzupełniana pracą w parach. Część zajęć będzie miała charakter gier symulacyjnych, w których uczestnicy muszą wykazać się nie tylko znajomością słownictwa, ale również struktur gramatycznych.

mgr Beata Dąbrowska
Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu w formie ćwiczeń i warsztatów na zestawach (teksty literackie i teksty kultury) przygotowanych przez nauczyciela.

mgr Anetta Rzemieniecka
Zajęcia prowadzone będą w formie ćwiczeń. Stosowane na nich będą urozmaicone formy i metody rozwiazywania zadań.

4. Przewidywane rezultaty

mgr Lidia Wierzchowiecka
Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu znajomości literatury polskiej i światowej oraz doskonalenie warsztatu pisarskiego uczniów klas III naszego liceum z zakresu rozszerzenia z języka polskiego w roku szkolnym 2019/2020.

mgr Joanna Nakoneczna - Kupnicka
Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu analizy i interpretacji każdego tekstu literackiego na poziomie wymagań koniecznych do egzaminu dojrzałości. Uświadomienie uczniom konieczności doskonalenia własnego warsztatu pracy i zdobywania wiedzy. Podniesienie poziomu motywacji do nauki i wiedzy.

mgr Anna Oniszczuk
Uzupełnienie braków w wiedzy merytorycznej z j. niemieckiego, zredukowanie stresu podczas egzaminu ustnego co powinno przełożyć się na otrzymanie przez uczniów zadowalających wyników na egzaminie maturalnym.

mgr Beata Dąbrowska
Przewiduje się podniesienie kompetencji ucznia, które umożliwią mu zdanie na wysokim poziomie matury z języka polskiego (przede wszystkim na poziomie ustnym), a szkole utrzymanie (przynajmniej) dotychczasowego poziomu jej zdawalności.

mgr Anetta Rzemieniecka
Celem zajęć jest utrwalenie i powtórzenie materiału z matematyki, a co za tym idzie lepsze przygotowanie uczniów do matury z matematyki ii uzyskanie jak najwyższych wyników.
Otwarcie się na inne społeczności.

Podpis dyrektora szkoły:
Mariusz Szpakowicz