Poniżej opis - wybierz klasę
loading...
1A – HUMANISTYCZNA
1A - HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. JĘZYK  POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 4. GEOGRAFIA
Języki obce:  angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej młodzież może wybierać zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii lub języka polskiego.

1B – HUMANISTYCZNA
1B - HUMANISTYCZNA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. JĘZYK POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GEOGRAFIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną i historyczną oraz społeczną. Profil klasy wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych. W klasie humanistycznej młodzież może wybierać zajęcia dodatkowe w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie, historii, geografii lub języka polskiego.

1C - AKADEMICKA
1C - AKADEMICKA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. GEOGRAFIA 2. BIOLOGIA 3. CHEMIA, 4. MATEMATYKA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły i zaprzyjaźnionych uniwersytetów, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach z biologii, fizyki i chemii. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym uczniowie poznają wiedzę z matematyki, biologii, chemii lub geografii. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.
 
 

1D - AKADEMICKA
1D - AKADEMICKA

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. GEOGRAFIA 2. BIOLOGIA 3. CHEMIA, 4. MATEMATYKA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, BIOLOGIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe nie tylko z naukami humanistycznymi lub społecznymi, ale również z naukami ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły i zaprzyjaźnionych uniwersytetów, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań, w tym w warsztatach z biologii, fizyki i chemii. W ramach zajęć w zakresie rozszerzonym uczniowie poznają wiedzę z matematyki, biologii, chemii lub geografii. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości na podjęcie studiów na kierunkach technicznych, ekonomicznych i ścisłych, ale także społecznych.
 
 

1E - OGÓLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ
1E - OGÓLNA Z EDUKACJĄ ARTYSTYCZNĄ

Rozszerzenia - 2 przedmioty do wyboru:
1. J.POLSKI 2. HISTORIA 3. WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, 4. GEOGRAFIA
Języki obce: angielski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski, francuski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której każdy uczeń znajdzie miejsce dla siebie – poszerzająca wiedzę z ogólną oraz umożliwiająca edukację artystyczną ucznia, m.in. dzięki zajęciom z plastyki i rysunku. Uczniowie klasy ogólnej mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach artystycznych organizowanych na terenie szkoły. Ponadto mogą wybierać naukę przedmiotów humanistycznych w zakresie rozszerzonym , pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy ogólnej dodatkowo dokonują wyboru zajęć rozszerzonych z języka polskiego, historii, geografii lub wiedzy o społeczeństwie. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: artystycznych, filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.  

 

DOKUMNETY, TERMINY, PORADNIK, INFORMATOR
TERMINY, DOKUMENTY, PORADNIK, INFORMATOR, PRAWO

Wzory dokumentów:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów uzupełniających - ZAŁĄCZNIK NR 1;
3) wzór oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata - ZAŁĄCZNIK NR 2;
4) zasady punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 3;
5) informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacją - ZAŁĄCZNIK NR 4;
6) terminy postępowania rekrutacyjnego 2021-2022 - ZAŁĄCZNIK NR 5;
7) rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów - ZAŁĄCZNIK NR 6;
8) rozporządzenie MEN w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego - ZAŁĄCZNIK NR 7;
9) potwierdzenie woli podjęcia nauki - ZAŁĄCZNIK NR 8;
10) poradnik dla kandydata, absolwenta ośmioletniej szkoły podstawowej.

Terminy rekrutacji

  • składanie podań do szkoły pierwszego wyboru - od 17 maja do 21 czerwca 2021 r., do godz. 15.00
  • uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje   - od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz.15.00
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 22 lipca 2021 r.
  • potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego  – od 23 lipca do 30 lipca 2021 r., do godz. 15.00  
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 02 sierpnia 2021 r., do godz. 14.00 

Punktacja osiągnięć

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej – 200.

Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów  (mnożąc uzyskany wynik procentowy z j. polskiego, matematyki przez 0,35; wynik procentowy z języka obcego przez 0,3).

Za ocenę z j. polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę  - maksymalnie do 18 pkt. :

  • ocena celująca – 18 pkt.
  • ocena bardzo dobra – 17 pkt.
  • ocena dobra – 14 pkt.
  • ocena dostateczna – 8 pkt.
  • ocena dopuszczająca – 2 pkt.

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim – 3 pkt.

Inne osiągnięcia – z wiedzy, artystyczne, sportowe – maksymalnie 18 pkt.

PLAKAT
Plakat