Rekrutacja 2019-2020

loading...
TERMINY, DOKUMNETY
TERMINY, DOKUMENTY

Terminy rekrutacji –rok szkolny 2020/2021

Składanie podań do szkoły pierwszego wyboru
od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r., do godz. 15.00

Uzupełnienie dokumentów o zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
od 31 lipca do 04 sierpnia 2020 r., do godz.15.00

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
13 do 18 sierpnia 2020 r., do godz.15.00

Ogłoszenie listy przyjętych, którzy potwierdzili wolę nauki oraz nieprzyjętych
19 sierpnia 2020 r., do godz.14.00

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty publikacja wyników postępowania rekrutacyjnego - list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą strony internetowej szkoły.


Podstawa prawna

Informujemy, że na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.), minister do spraw oświaty i wychowania ogłosił terminy postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych. 
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r.poz. 493 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U z 2019 r., poz. 1737)

Zarządzenie Nr 4/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 202/2021

Zarządzenie nr 11/2020 Lubuskiego Kuratora Oświaty dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021

Wkrótce wnioski i inne załącznik.

PUNKTACJA
PUNKTACJA, OSIĄGNIĘCIA

Punktacja osiągnięć w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - 200.

* Za wyniki egzaminu ósmoklasisty można uzyskać maksymalnie 100 punktów (mnożąc wyniki z j. polskiego, matematyki, oraz j. obcego przez 0,35).

* Za ocenę z j. polskiego i trzech pozostałych przedmiotów wskazanych przez szkołę maksymalnie 18:
   18 - celujący
   17 - bardzo dobry
   14 - dobry
   8 - dostateczny
   2 - dopuszczający

* Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 7
* Za aktywność na rzecz innych, w tym np. wolontariat, działalność w samorządzie uczniowskim - 3

Za osiągnięcia dodatkowe maksymalnie 18 punktów:


* Na szczeblu ponadwojewódzkim:
     Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
     Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
     Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

* Na szczeblu wojewódzkim:
     Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego
     Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
     Za uzyskanie 2 lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
     Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu przedmiotowego
     Za uzyskanie tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
     Za uzyskanie tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

* Za osiągnięcia w zawodach z wiedzy, sportowych, artystycznych:
     na szczeblu międzynarodowym
     na szczeblu krajowym
     na szczeblu wojewódzkim
     na szczeblu powiatowym

UWAGA!
Osiągnięcia muszą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej


 

1LA – HUMANISTYCZNA
1LA - HUMANISTYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK  POLSKI 2. HISTORIA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, HISTORIA, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych.

Uczniowie klasy humanistycznej wykorzystają zdobyte umiejętności na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistycznej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistycznej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych. W klasie humanistycznej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: język polski i historia. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.


1LB - HUMANISTYCZNO-PRAWNICZA
1LB - HUMANISTYCZNA-PRAWNICZA

Przedmioty rozszerzone:
1. JĘZYK  POLSKI 2. WOS
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WOS, JĘZYK OBCY

Klasa, w której szczególny nacisk kładzie się na edukację polonistyczną, historyczną i prawniczą. Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w relacjach społecznych, głównie w zakresie znajomości języka oraz odbioru i przekazywania kultury. Wychodzi naprzeciw zapotrzebowania rynku pracy na wszechstronnie wykształconych filologów i prawników. Absolwenci zdobywają szeroką wiedzę o języku, kulturze, historii, prawie oraz doskonalą posługiwanie się wybranym językiem obcym. Uczymy rozwiązywać problemy, gromadzić i przetwarzać informacje, prawidłowo komunikować się oraz sprawnie poruszać się w obszarze obowiązujących norm prawnych.

W klasie humanistyczno-prawniczej młodzież może poznawać kulisy zawodu dzięki dodatkowym zajęciom, realizowanym w ramach rozszerzenia z wiedzy o społeczeństwie. Wybierając klasę humanistyczno-prawniczą uczeń będzie  mógł skonfrontować wyobrażenie zawodu z własnymi oczekiwaniami i doświadczyć na czym polega praca w tym zawodzie.

Uczniowie, którzy nie zwiążą swojej przyszłości ze studiami  prawniczymi nabyte umiejętności wykorzystają  na kierunkach społecznych, filologicznych i pokrewnych. Nauka w klasie humanistyczno-prawniczej wyposaży uczniów w ciekawe i nieszablonowe sposoby argumentowania, formułowania hipotez i autoprezentacji. Nabyte umiejętności umożliwią w przyszłości pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, ośrodkach masowego przekazu, a nawet w sektorze turystyki i usług (dobra znajomość języka i kultury). Poznane treści być może zachęcą humanistów do zgłębienia nauk z dziedziny pedagogiki lub psychologii.

Absolwenci klasy humanistyczno-prawniczej najchętniej podejmują studia na kierunkach: dziennikarstwo, prawo, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, filologia polska, polityka społeczna, kulturoznawstwo. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych i społecznych.

W klasie humanistyczno-prawniczej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie humanistycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: język polski i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.1LC – EKONOMICZNO-JĘZYKOWA
1LC - EKONOMICZNO-JĘZYKOWA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA 2. MATEMATYKA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe z naukami społecznymi i pokrewnymi oraz kierunkami ekonomicznymi. Profil klasy ekonomiczno-językowej cieszy się popularnością wśród osób zainteresowanych zdobywaniem dodatkowych umiejętności z zakresu języków obcych. Klasa ekonomiczno-językowa to profil dla uczniów, którzy chcą w przyszłości nie tylko pracować w zespołach międzynarodowych, ale również rozwijać umiejętności komunikacyjne, współpracy w zespole oraz efektywnego rozwiązywania problemów. Absolwenci klasy ekonomiczno-językowej najchętniej podejmują studia na kierunkach filologicznych i ekonomicznych, są to m.in.: filologia angielska, politologia, komunikacja europejska, komunikacja społeczna, ekonomia, zarządzanie w biznesie. Są przygotowani do podjęcia dalszej edukacji na studiach humanistycznych, ekonomicznych i społecznych.

Absolwenci klasy posiadają rozwinięte kompetencje: komunikacyjne, informatyczne, ekonomiczne. W przyszłości znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach rządowych i pozarządowych oraz we własnych firmach. Studia dla absolwentów klasy ekonomiczno-językowej między innymi obejmują sektory: biznesu, marketingu, ekonomii, logistyki, bankowości, ubezpieczeń, finansów, informatyki, komunikacji medialnej, przetwarzania danych.

W  klasie ekonomiczno-językowej uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe, znajomość języków obcych jest bowiem kluczową umiejętnością w zjednoczonej Europie. W czasach globalnej informacji, pracy i nauki stawiamy na rozwijanie i poszerzanie umiejętności językowych nabytych w szkole podstawowej.

W klasie ekonomiczno-językowej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie ekonomiczno-językowej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: geografia i matematyka. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.

1LD – BIOMEDYCZNA
1LD - BIOMEDYCZNA

Przedmioty rozszerzone:
1. CHEMIA 2. BIOLOGIA
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA

Wprowadza ucznia w świat przyrody  i reguły funkcjonowania otaczającego świata, przygotowuje do jego poznawania i zmieniania. Klasa biomedyczna opiera się na zgłębianiu wiedzy z wielu dziedzin  i kształtuje umiejętność  łączenia wiedzy z wielu dyscyplin naukowych.  Kandydat powinien cechować się szerokimi zainteresowaniami przyrodniczymi i mieć zamiłowanie do poznawania tajemnic, posiadać umiejętność kreatywnego myślenia, być osobą dokładną i dociekliwą, lubić przeprowadzanie doświadczeń i eksperymentów naukowych.

Wymarzona klasa dla osób lubiących przedmioty związane z naukami przyrodniczymi lub ścisłymi, między innymi biologię, fizykę i chemię. Nauka w klasie biomedycznej stwarza szerokie możliwości dalszej edukacji. Absolwenci mogą podjąć studia na bardzo popularnych i przyszłościowych kierunkach, chociażby takich jak: kosmetologia, dietetyka, inżynieria środowiska, medycyna, farmacja, chemia przemysłowa, fizyka medyczna  i innych.  

Ponadto w klasie biomedycznej wyposażamy w wiedzę pozwalającą poznać istotę ludzką i zachodzące procesy społeczne. Uczymy zrozumienia funkcjonowania biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka. Dla uczniów zainteresowanych tworzymy zajęcia dodatkowe: laboratoria biologiczne, warsztaty chemiczne, zajęcia na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Ukończenie klasy umożliwia wybór szerokiej gamy studiów z grupy kierunków: przyrodniczych i nauk o zdrowiu oraz ścisłych. W klasie biomedycznej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie biomedycznej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: biologia i chemia. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.


1LE - BIZNESOWA
1LE - BIZNESOWA

Przedmioty rozszerzone:
1. GEOGRAFIA 2. WOS
Języki obce:  język angielski, język niemiecki, j, francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane: JĘZYK POLSKI, MATEMATYKA, WOS, JĘZYK OBCY

Klasa stworzona została dla uczniów, którzy w przyszłości wiążą swoje plany edukacyjne i zawodowe zarówno z naukami humanistycznymi, jak i społecznymi, technicznymi oraz ścisłymi. Młodzież ma możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie szkoły, pomagających w ukierunkowaniu zainteresowań. Uczniowie klasy biznesowej nie tylko poszerzają wiadomości z zakresu nauk ścisłych, ale także nabywają szerokiej wiedzy z geografii i wiedzy o społeczeństwie. W zakresie rozszerzonym mogą uczyć się języka obcego. Rozwiązanie takie pozwala w przyszłości kontynuować naukę na kierunkach: filologicznych, pedagogicznych, społecznych, humanistycznych, ale także technicznych.

Klasa biznesowa powstała z myślą o najpopularniejszych kierunkach kształcenia w ofercie szkół wyższych. W klasie tej  możliwe jest poszerzenie wiedzy z popularnych przedmiotów dzięki współpracy z UZ i prowadzeniu wybranych zajęć przez nauczycieli akademickich.

Klasa biznesowa jest dobrym wyborem również dla osób wiążących swoją przyszłość z wykonywaniem pracy w sektorze administracji państwowej i samorządowej lub pragnących poświęcić się własnej działalności gospodarczej. Absolwenci znają bardzo dobrze języki obce i z łatwością podejmują rolę studenta na kierunkach ekonomicznych, społecznych i humanistycznych.

W klasie biznesowej proponujemy naukę języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego lub rosyjskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest realizowanie wybranego języka obcego w zakresie rozszerzonym (j.angielski lub j.niemiecki).

W klasie biznesowej przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym (ukierunkowanymi na przygotowanie do matury zgodnie z wymaganiami rekrutacyjnymi wybranego kierunku studiów) są: geografia i wiedza o społeczeństwie. Dodatkowo, od klasy drugiej, uczeń może wybrać kolejny przedmiot rozszerzony: język obcy, fizykę lub informatykę.

Ponadto uczniowie mogą korzystać z wszystkich kół zainteresowań działających w szkole.


PLAKAT