EkoSoboty

Celem projektu pod hasłem „EkoSoboty z Ekologiem” jest promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzacja rozmaitych form rekreacji i integracja rodzin i osób indywidualnych poprzez zabawę, propagowanie atrakcji turystycznych oraz poznawanie Zielonej Góry i okolic. TERMINARZ.

7.12.2019
Wycieczka rowerowa „Pożegnanie jesieni” mgr Ryszard Oniszczuk
Zbiórka o godz. 10.00, ul. Francuska 25a. Warunki uczestnictwa: sprawny rower, kask rowerowy, zapasowa dętka, suchy prowiant, napój. Osoby niepełnoletnie pod opieką osoby dorosłej. Trasa: Ekolog-Przylep-Ekolog. Około 30 km. Proszę zapoznać się z regulaminem na stronie szkoły, zakładka „EkoSoboty”.

14.12.2019
Spacer nordic walking, Park Piastowski mgr Lidia Kutnik Spotkanie o godz. 10.00 przy „dużej szkole”. Kijki do wypożyczenia u prowadzącego. Spacer potrwa ok. 2 godzin. Osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców. Więcej informacji w regulaminie, zakładka „EkoSoboty”.

21.12.2019
Spacer nordic walking, Ekolog-Ochla-Ekolog - mgr Anna Kolman-Zatorska .Spotkanie o godz. 10.00 przy „dużej szkole”. Kijki do wypożyczenia u prowadzącego. Spacer potrwa ok. 3 godzin. Osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców. Więcej informacji w regulaminie, zakładka „EkoSoboty”.

11.01.2020
Aqua aerobik w wodzie, sauna - mgr Maja Czerwonogrodzka - Zajęcia na basenie Ekologa o godz. 10.00, spotkanie SP 22-wejście główne, obowiązują czepki i strój kąpielowy. Po basenie relaks w saunie. Zajęcia bezpłatne.Proszę zapoznać się z regulaminem na stronie szkoły, zakładka „EkoSoboty”

15.02.2020
Badminton rozgrywki rodzinne - mgr Marcin Krawczyk - Zajęcie na sali gimnastycznej Ekologa, spotkanie o godz. 10.00, obowiązuje strój sportowy, odpowiednie obuwie. Proszę zapoznać się z regulaminem na stronie szkoły, zakładka „EkoSoboty”.

Już niebawem - mgr Maria Chojak - Zajęcia języka polskiego dla Ukraińców.

 1.  Udział w proponowanych formach rekreacyjno-sportowych jest bezpłatny.
 2. Warunkiem udziału jest wpisanie się na listę obecności uczestników u organizatora podczas zbiórki oraz zaakceptowanie niniejszego regulaminu własnoręcznym podpisem.
 3. Zbiórki odbywają się terenie Zespołu Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a Zielona Góra.
 4. Działania organizowane są dla rodzin uczniów Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
 5. Osoby biorące udział w sobotnich imprezach rekreacyjno-sportowych powinny ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik bierze udział w działaniach  na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie trwania zajęć oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników spotkania i osób trzecich.
 7. Niepełnoletni mogą brać udział w zajęciach  tylko pod opieką i na odpowiedzialność dorosłych. Osoba biorąca czasowo odpowiedzialność za niepełnoletnich musi  we własnym zakresie zadbać o pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów  na udział dzieci pod opieką tejże osoby w danym dniu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas tej opieki.
 8. Uczestnictwo w zajęciach należy dostosować do swoich zainteresowań oraz  możliwości fizycznych i zdrowotnych.
 9. Przed zapisaniem się na wycieczkę należy zapoznać się z jej warunkami i programem. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu spotkania z przyczyn od nas niezależnych, a mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników (np. załamanie pogody).
 10. Uczestnictwo w sobotniej imprezie rekreacyjno-sportowej jest jednoznaczne  z przyjęciem regulaminu do wiadomości i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika wycieczki  dla potrzeb Zespołu Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE). Uczestnictwo oznacza zgodę na publikowanie zdjęć z jego wizerunkiem. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze i nie będą one przekazywane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych, a służą jedynie do rejestracji uczestników i potwierdzenia liczebności do celów statystycznych.
 11. Za realizację programu wycieczki odpowiedzialni są  nauczyciele wyznaczeni przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze.
 12. Podczas imprezy wszystkie problemy należy zgłaszać osobie prowadzącej.
 13. W trakcie trwania imprezy należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej.
 14. Terminarz zajęć.
 15. Uczestnictwo w EkoSoboty jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji zajęć przez Zespół Szkół Ekologicznych w Zielonej Górze, zgodnie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.