"Poznaj Polskę" to nowe przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki, które realizowane jest w ramach programu "Polski Ład". Pilotaż tego przedsięwzięcia rusza już we wrześniu,a chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki.
Ma być to cenna pomoc dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej,ale również forma, która ma uatrakcyjnić proces nauczania, m.in.: nauka w unikalnym środowisku edukacyjnym, poszukiwanie śladów historii, eksperymentowanie w centrach nauki. Będzie to też promocja nowoczesnej edukacji patriotycznej.

Dofinansowywane będą wyjazdy organizowane w trakcie zajęć lekcyjnych, czyli od września do czerwca, których program będzie obejmował:
a) w przypadku wycieczki jednodniowej – co najmniej dwa punkty edukacyjne,
b) w przypadku wycieczki dwudniowej – co najmniej cztery punkty edukacyjne,
c) w przypadku wycieczki trzydniowej – co najmniej sześć punktów edukacyjnych.

Wycieczki będą realizowane w ramach 4 obszarów edukacyjnych:
1) Śladami Polskiego Państwa Podziemnego,
2) Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
3) Kultura i dziedzictwo narodowe,
4) Największe osiągnięcia polskiej nauki.

O dotację na zorganizowanie wycieczki mogą ubiegać się organy prowadzące szkoły publiczne oraz niepubliczne, po odpowiednim złożeniu wniosku.

Przedsięwzięcie jest skierowane dla uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych (publicznych i niepublicznych) w trzech grupach wiekowych:
I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych,
II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych,
III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Szkoła może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80 proc. planowanych kosztów wycieczki, maksymalnie na:
a) wycieczkę jednodniową – do 5 tys. zł,
b) wycieczkę dwudniową – do 10 tys. zł,
c) wycieczkę trzydniową – do 15 tys. zł.
Pozostałe 20 proc. kosztów wycieczki organ prowadzący będzie finansować z własnych środków.

Środki finansowe przyznane w ramach przedsięwzięcia szkoła będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie kosztów poniesionych na organizację wycieczek, takich jak pokrycie kosztów przejazdu, biletów wstępu, usługi przewodnika, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wycieczki.

Organy prowadzące szkoły będą mogły składać wnioski od 6 do 30 września br. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięcia w bieżącym roku, a o przyznaniu środków decydować będzie kolejność wpływu do ministerstwa prawidłowo wypełnionych wniosków.
Aby złożyć wniosek o dofinansowanie, nauczyciel zgłasza chęć wyjazdu na szkolną wycieczkę do dyrektora szkoły, który następnie przekazuje to zgłoszenie do organu prowadzącego. Z kolei organ prowadzący wypełnia tzw. formularz ogólny udostępniony w strefie pracownika SIO. Formularz po pozytywnej weryfikacji przez MEiN będzie uzupełniany wnioskami o dofinansowanie wycieczek.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” będzie realizowane we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, Fundacją Nauk Humanistycznych oraz Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podmioty te przygotują propozycję punktów edukacyjnych do wycieczek, uwzględniając grupy wiekowe uczniów. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske--nowe-przedsiewziecie-ministra-edukacji-i-nauki-ustanowione

Po wszelką pomoc w związku z organizacją wycieczek i ustaleniu ich programu, można zwrócić się do pana Roberta Ganczara. (WK)

front